DO ULUBIONE I STARTOWA

Dr Clown


Szpital współpracuje z Fundacją Dr Clown

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia

Nowa strona 1PRACOWNIA DIAGNOSTYKI NIEINWAZYJNEJ

UKŁADU KRĄŻENIA

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

85-677 Bydgoszcz, ul.Chodkiewicza 44

Pracownia echokardiograficzna - tel. (052) 32-62-168

Pracownia holterowska i prób wysilkowych– tel.(052) 32-62-278

Pracownia ekg - (052) 32-62-163

Gabinet lekarski –(052) 32-62-262Rejestracja do badań telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:00

Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników/kopii dokumentacji

ZESPÓŁ

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI NUIEINWAZYJNEJ UKŁADU KRĄŻENIA kierownik pracowni: - dr n. med. Anna Karaszewska

- lek. med. Beata Jasińska

- lek. med. Grażyna Jóźwicka

- lek. med. Mariola Kalas - Nalewajkpielęgniarka koordynująca – Beata Lewandowska

- mgr pielęgniarstwa –Ewa Iciek

- położna dyplomowana - Żaneta Jasiorowska

- mgr pielęgniarstwa - Katarzyna Winiarska

- technik elektroradiologii - Krauze Natalia

- pielęgniarka specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego i geriatrycznego - Joanna Chruścicka

- specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego - Katarzyna WiniarskaAnna Karaszewska - absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku – pediatra, kardiolog

Zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym od 1984 roku, na stanowisku kierownika Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia od stycznia 2007roku.

dr n. med. - 2008r.- "Odległe wyniki leczenia chirurgicznego ubytku przegrody międzykomorowej" - promotor prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej IP CZD w Warszawie.

Akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej EAIP nr 0034/2011


Beata Jasińska - absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku – pediatra, hypertensjolog

Zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym od 1992 roku, w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia od 1993r.

Akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej EAIP nr 0040/2012Mariola Kalas – Nalewajk -absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy – pediatra, kardiolog dziecięcy

Zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia od 1997 r.Grażyna Jóźwicka - absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy - pediatra, neonatolog

Zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia od 01.07.2007r.

Akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej EAIP nr 0039/2012.

  ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

- ekg: - badanie rutynowe, 12-odprowadzeniowy zapis ekg z interpretacją

- holter ekg - podstawowa metoda w ocenie zaburzeń rytmu i przewodzenia serca. W zależności od potrzeb monitorowanie zapisu ekg można prowadzić 48 godzin i dłużej. Nowoczesne, małe i lekkie rejestratory nie są obciążające dla dziecka, badanie można wykonywać również u noworodków.

- event holter- holter zdarzeniowy stosowany w przypadkach napadowych zaburzeń rytmu. Pacjent sam decyduje o uruchomieniu zapisu ekg w momencie odczuwania nieprawidłowej pracy serca, co zwiększa szansę na ustalenie właściwego rozpoznania.

- holter ciśnieniowy- całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi

- echokardiografia- ocena struktur serca i hemodynamiki układu krążenia przy użyciu projekcji jedno - i dwupłaszczyznowej, techniki dopplerowskiej i kolorowej wizualizacji przepływu.
- próba wysiłkowa- ocena czynności układu krążenia w warunkach kontrolowanego wysiłku fizycznego.
-spirometria wysiłkowa – ocena czynności układu oddechowego w czasie wysiłku

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza poradni specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz innych jednostek służby zdrowia, zgodnie z zawartą umową, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

CENNIK NA BADANIA W PRACOWNI DIAGNOSTYKI NIEINWAZYJNEJ UKŁADU KRĄŻENIAHISTORIA PRACOWNI

Zalążkiem badań diagnostycznych układu krążenia w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy były badania radiologiczne klatki piersiowej i zapisy ekg. Początki badań elektrokardiograficznych sięgają roku 1952 kiedy to dr Lech Bilski, kierownik Pracowni Radiologicznej Szpitala Dziecięcego, zaczął wykonywać badania ekg u starszych dzieci. Badania wykonywano na poniemieckich uszkodzonych aparatach, do których brakujące części dorobiono w Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy. Przy użyciu aparatu 1-kanałowego fotografowano na kliszy kolejne odprowadzenia ekg. Kliszę tę następnie wywoływano w ciemni i analizowano uzyskany obraz zapisu.

W 1959 roku utworzono odrębną Pracownię Ekg, w której nadal wykonywano badania ekg w/w techniką. Organizacją pracowni zajęły się dr Urszula Latos i pielęgniarka Jadwiga Woźniak. Dzięki staraniom dr Urszuli Latos w Zakładach Zaopatrzenia Medycznego w Bydgoszczy wyprodukowano małe elektrody dla niemowląt. Umożliwiło to wykonywanie po raz pierwszy na terenie Bydgoszczy zapisów ekg u młodszych pacjentów. Dr Urszula Latos – doskonały lekarz o wybitnych zdolnościach pedagogicznych szkoliła w zakresie diagnostyki kardiologicznej młodszych kolegów specjalizujących się w zakresie pediatrii. W 1962 roku ówczesny dyrektor szpitala dr Edward Latos zakupił nowoczesny elektrokardiograf f-my Hellige. Odtąd na papierze termoczułym można było rejestrować równocześnie 3 odprowadzenia ekg, co znacznie ułatwiało i skracało czas wykonywania tych badań u dzieci.

Od 1964 do 1989 roku Pracownią Ekg kierowała dr n. med. Antonina Hipp. Wykonywano wówczas, oprócz ekg, wektokardiografię. W 1965 roku dyrektor szpitala zakupił specjalne przystawki do doskonałego na owe czasy aparatu f-my Hellige, co umożliwiło rozwinięcie polikardiografii. W Pracowni Ekg Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, jako jednej z pierwszych w Bydgoszczy uzyskiwano wysokiej jakości zapisy graficzne szmerów serca oraz zapisy uderzenia koniuszkowego i tętna. Badania te wykonywano nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych pacjentów z terenu województwa bydgoskiego. Dr n. med Antonina Hipp organizowała ponadto szkolenia dla lekarzy pediatrów w zakresie oceny ekg wieku rozwojowego.

W latach 1964 – 1994 dzieci z poważnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego były konsultowane w Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy przez prof. dr hab.med. Stanisławę Małecką–Dymnicką, kierownika Kliniki Kardiologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku

W 1980 roku dzięki staraniom dr n. med. Wandy Sokalskiej – Nowak, ordynatora Oddziału Wewnętrznego III o profilu kardiologicznym i reumatologicznym Pracownia Ekg otrzymała echokardiograf typu U-01 f-my Sonopan Białystok. Obrazy jednopłaszczyznowe uzyskane na ekranie monitora były utrwalane na kliszy fotograficznej, którą wywoływano w ciemni pracowni rtg, a następnie analizowano używając powiększalnika fotograficznego. Pierwsze badania echokardiograficzne w latach 1980- 1981 wykonywała dr Maria Bąk, a kontynuowała w następnych latach dr n. med. Krystyna Graduszewska- Czerebiej.

Informacje dotyczące oceny układu krążenia uzyskane w oparciu o w/w badanie były jednak niewystarczające. Dr n. med. Wanda Sokalska – Nowak przy życzliwym wsparciu prof. dr hab.med. Stanisławy Małeckiej-Dymnickiej rozpoczęła usilne starania o pozyskanie echokardiografu wyższej klasy. W 1989 roku pracownia wzbogaciła się w aparat typu Sonoline SX f-my Siemens. Badania 1- i 2- płaszczyznowe znacznie ułatwiły diagnostykę wad serca. Zakupiono również fizjotest do prób wysiłkowych na ergometrze rowerowym, oraz zestaw do 24-godzinnego monitorowania ekg metodą Holtera.

W latach 1989-2006 Pracownią kierowała dr n. med. Krystyna Graduszewska- Czerebiej. W tym okresie zmieniła się lokalizacja i powiększyła się powierzchnia pracowni, poszerzył się także zakres badań diagnostycznych. Od 1990 roku u dzieci z zaburzeniami rytmu i przewodzenia prowadzi się monitorowanie ekg metodą Holtera, od 1993 roku dr n. med. Krystyna Maćkowska wykonuje stymulację przezprzełykową, od 1994 roku próby wysiłkowe przeprowadza się na bieżni ruchomej, a od 1995 dr Anna Karaszewska bada echokardiograficznie serce płodu. W 1993 roku zespół pracowników w/w Pracowni oraz Oddziału Pediatrii i Kardiologii (ordynator - dr nauk med. Krystyna Maćkowska) zainicjował społeczną zbiórkę pieniędzy na zakup nowoczesnego echokardiografu. Ponieważ zebrane pieniądze pokryłyby zaledwie 1/3 kosztów aparatu, zachęceni przez dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy dr Edwarda Grądziela lekarze z zespołu kardiologicznego, zgłosili do Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej projekt opracowania tematu dotyczącego przydatności badań echokardiograficznych w diagnostyce patologii układu krążenia i płuc u dzieci. Po uzyskaniu funduszy potrzebnych na realizację zgłoszonego tematu zakupiono w 1993 roku aparat echokardiograficzny Sonos 1000 f-my Hewlett-Packard z opcją kolorowego Dopplera. W 1994 roku nastąpiła zmiana nazwy pracowni na Pracownię Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W kwietniu 1994 roku została podpisana umowa o współpracy między Klinikami Kardiologii i Kardiochirurgii I P CZD w Warszawie i Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy, mająca na celu realizację programu „Wczesna diagnostyka i kwalifikacja do operacji wad wrodzonych serca w miejscu zamieszkania dziecka”. Konsultacje prowadzone przez prof. dr hab. med. Wandę Kawalec-kierownika Kliniki Kardiologii IP CZD, prof. dr hab. med. Bohdana Maruszewskiego-kierownika Kliniki Kardiochirurgii IP CZD i dr hab. med. Piotra Burczyńskiego z-ca kierownika Kliniki Kardiochirurgii IP CZD odbywają się w/w pracowni. Lekarze Oddziału Pediatrii i Kardiologii z Pododdziałem Patologii Noworodka WSD oraz Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy przygotowują dokumentację chorych dzieci celem kwalifikacji do leczenia kardiochirurgicznego lub kardiologicznego interwencyjnego. Konsultacje te trwały do 2003roku.

W kolejnych latach realizowano Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLCARD. Celem programu w latach 2003-2005 była „Poprawa opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej wykrywalności i leczenia wad wrodzonych serca u dzieci”, w latach 2006-2008 „Poprawa opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem oceny wyników leczenia i lepszej jakości życia dzieci z wadami wrodzonymi serca”. W programie, który obejmował cześć wykładową z zakresu kardiologii dziecięcej i praktyczną, uczestniczyli neonatolodzy .

Niezależnie od realizowanych programów dzieci z krytycznymi wadami wrodzonymi serca oraz inną patologią układu krążenia w stanie zagrożenia życia w trybie pilnym są kierowane do ośrodka referencyjnego Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz innych ośrodków kardiochirurgicznych.
W 2003roku grupa 8 przyjaciół- absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu, w ramach akcji „Szpital w motylkach” pomalowała nieodpłatnie ściany pracowni w bajecznie kolorowe obrazy egzotycznych roślin i zwierząt wzbudzając zachwyt i zainteresowanie małych pacjentów.
Od 2013 roku Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia funkcjonuje w pomieszczeniach nowego szpitala dziecięcego.
 
Wygenerowano w sekund: 0.01
5,261,544 Unikalnych wizyt