DO ULUBIONE I STARTOWA

Dr Clown


Szpital współpracuje z Fundacją Dr Clown

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Oddział Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym

Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym


Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
im. J. Brudzińskiego


Zakres działalności oddziału


Pracownicy PneumonologiiDziałania lecznicze

 • Udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjnych w zakresie chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń pneumonologicznych i alergicznych.
 • Udzielanie świadczeń jako ośrodek referencyjny w diagnostyce i leczeniu mukowiscydozy i gruźlicy
 • Realizacja programów promocji zdrowia.
Zakres świadczeń:
 • Kompleksowa diagnostyka infekcyjnych chorób układu oddechowego o etiologii bakteryjnej, grzybiczej, wirusowej z zastosowaniem nowoczesnych badań mikrobiologicznych i immunologicznych..
 • Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne w ostrych i przewlekłych chorobach górnych i dolnych dróg oddechowych.
 • Diagnostyka wad wrodzonych układu oddechowego .
 • Badania czynnościowe układu oddechowego, spirometria, ergospirometria, ph-metriaia
 • Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne chorób genetycznie uwarunkowanych np. mukowiscydoza, zespoły wrodzonych niedoborów odporności .
 • Terapia chorób infekcyjnych, a w tym zakażeń wywołanych wieloopornymi szczepami bakteryjnymi .
 • Badania diagnostyczne i terapia gruźlicy wieku rozwojowego.
 • Badania diagnostyczne oraz postępowanie terapeutyczne w chorobach alergicznych układu oddechowego, przewodu pokarmowego i skóry.
 • Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne chorób o podłożu metabolicznym.
 • Kompleksowa opieka ( diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, profilaktyka ) w chorobach okresu niemowlęcego.
 • Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom wieku rozwojowego o różnej etiologii
Szkolenie przed i podyplomowe lekarzy
 • Szkolenie lekarzy w ramach specjalizacji z pediatrii, medycyny rodzinnej oraz stażu podyplomowego.
 • Kontynuacja szkolenia specjalizacyjnego w zakresie pneumonologii
Wyposażenie Oddziału :

Oddział jest wyposażony w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt diagnostyczny ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego m.in. spirometr z możliwością wykonywania prób prowokacyjnych i badania nadreaktywności oskrzeli nawet u niemowląt, inhalatory pneumatyczne zlokalizowane w sali z wyciągiem umożliwiającym wymianę powietrza, koncentratory tlenu, kardiomonitory z pulsoksymetrami, aparat do próby pilokarpinowej, aparat do wykonywania ph-metrii, zestawy do „ Prick ” testów, łóżka drenażowe ( dla dzieci starszych i niemowląt), kamizelki drenażowe.

Promocja zdrowia:
 • Propagujemy zachowania pro zdrowotne wśród dzieci i ich rodziców. Organizujemy spotkania szkoleniowe indywidualne i grupowe z wykorzystaniem środków audiowizualnych, broszur, czasopism, poradników oraz ćwiczenia praktyczne.
 • Organizacja grupy wsparcia rodziców dzieci chorych na Mukowiscydozę będących pod opieka naszego oddziału


Prawa Dziecka - Europejska Karta Dziecka (1998 r.)

W Oddziale istnieje możliwość leczenia dziecka przy stałej obecności jego prawnego opiekuna. Respektowane są prawa pacjenta do samo decydowania w sprawach własnego zdrowia, poszanowanie jego osoby, prywatności i poglądów religijnych. Przestrzeganie Karty Praw Pacjenta jest priorytetem oddziału.
W czasie leczenia szpitalnego dzieci mają możliwość nauki – nauczanie przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Kontakty i współdziałanie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej pracującej w Oddziale:

Prowadzenie współpracy z :

 • ośrodkami referencyjnymi,
 • rodzinami (opiekunami) poprzez prowadzenie rozmów w celu poznania ich oczekiwań i życzeń związanych z pobytem w oddziale i leczeniem, anonimowe ankietowanie pacjentów poprzez zorganizowanie skrzynki propozycji dających gwarancję szczerych wypowiedzi,
 • Poradnią Alergologiczną, Poradnią Pneumonologiczną i Poradnią Chorób Płuc i Gruźlicy Wieku Rozwojowego, Poradnią Pychologiczno-Pedagogiczną, Poradniami lecznictwa podstawowego,
 • oddziałami specjalistycznymi i laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz innymi oddziałami celem rozszerzenia diagnostyki w miarę potrzeb i konieczności przy prawidłowym diagnozowaniu i leczeniu wszystkich jednostek chorobowych w ramach obowiązujących standardów ,
 • organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci,
 • pracownikami socjalnymi


Wygenerowano w sekund: 0.01
5,261,523 Unikalnych wizyt